Kruidenrijk grasland

O001

Creëren foerageergebieden door realisatie van kruidenrijke graslanden/-stroken.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Creëren foerageergebieden door realisatie van kruidenrijke graslanden/-stroken.

Doelsoorten

Huismus, gierzwaluw, huiszwaluw, spreeuw, zwarte roodstaart, steenuil, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, bijen, dag- & nachtvlinders, kevers, zweefvliegen, spinnen, egels en spitsmuizen

Gebruiksadvies

Positief, toepassen (voorkeursmaatregel).

Doelsoort en functionaliteit

Huismus

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie + Bij afwezigheid struiken
Wetenschappelijk bewezen
Foerageerfunctie/dekking ++ Bij aanwezigheid struiken
Wetenschappelijk bewezen

Gierzwaluw

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Wetenschappelijk bewezen

Huiszwaluw

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Wetenschappelijk bewezen

Spreeuw

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie ++
Anekdotisch bewezen

Zwarte roodstaart

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Anekdotisch bewezen

Steenuil

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie ++
Anekdotisch bewezen

Kerkuil

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie ++
Anekdotisch bewezen

Gewone dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Wetenschappelijk bewezen

Gewone grootoorvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Wetenschappelijk bewezen

Laatvlieger

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie ++
Wetenschappelijk bewezen

Steenmarter

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie ++
Wetenschappelijk bewezen

Hermelijn

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie ++
Wetenschappelijk bewezen

Bunzing

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie ++
Wetenschappelijk bewezen

Fysieke richtlijnen

Locatie

Tuinen, parken, openbare ruimten, buitengebied. Bij voorkeur op locaties waar dit aansluit bij een netwerk, waar foerageergebied ontbreekt of waar het als steppingstone kan dienen op vliegroutes.

Toelichting

Door het gebied als onderdeel van een netwerk van foerageergebieden, vliegroutes en verblijfplaatsen kan deze maatregel bijdragen aan een duurzaam behoud van populaties vleermuizen en vogels.

Omvang

Van enkele tot tientallen m2.

Substraat

Alle bodemtypen, sterke voorkeur voor voedselarme en onbemeste bodem.

Toelichting

Soortenrijkdom in schrale graslanden groter.

Aanplant

Bij voorkeur aanplant enkele struiken zoals meidoorn, sleedoorn, egelantier met 5% bedekking of een haag van meidoorn, beuk/haagbeuk grenzend aan het grasland.

Toelichting

Biedt de vereiste dekking voor huismus en geeft structuur en insectenrijkdom voor vleermuizen.

Zaaigoed

Bestaand grasland: verschralingsbeheer.

Nieuw grasland: inzaaien samengestelde natuurlijke zaaimixen (kamgrasweide of glanshaverhooiland) gevolgd door verschralingsbeheer.

Optimalisatie

De toepassing moet wijdverspreid zijn zodat toegankelijk is vanuit veel nestlocaties. Variatie in vegetatiestructuur door gefaseerd maaien.

Toelichting

Vliegrange leefgebied huismus 50-100m vanaf nestlocatie.

Leveranciers

Overzicht producten

BIJ1.2 | Bijenmengsel 1-jarig inheems
De Bolderik
BIJ3 | Bijenmengsel inheems meerjarig
De Bolderik
BIJ4 | Bijenmengsel kleigrond inheems meerjarig
De Bolderik
BLO1 | Bloemgazonmengsel
De Bolderik
BO1 | Bosranden en onderbegroeiingsmengsel
De Bolderik
GR3 | Graslandmengsel bloemrijk vochtig tot natte grond
De Bolderik
BWZ1 | Weidemengsel bloemrijk zandgrond
De Bolderik
G1 | Bloemrijk grasland mengsel voor lichtere gronden
Cruydthoeck
G2 | Bloemrijkgrasland mengsel voor zwaardere gronden
Cruydthoeck
G3 | Bloemrijk grasland mengsel voor jaarrond natte tot vochtige bodem
Cruydthoeck
G4 | Bloemrijk grasland mengsel voor matige voedselrijke, bij voorkeur, kalkrijke grond
Cruydthoeck
G5 | Bloemrijk bermmengsel
Cruydthoeck
M1 | Eenvoudig, middelhoog bloemrijk graslandmengsel voor alle grondsoorten
Cruydthoeck
M4 | Laag bloemrijk grasland mengsel voor schrale, bij voorkeur, kalkhoudende grond
Cruydthoeck

Bronvermelding

Websites

SOVON: SOVON geraadpleegd 12 sept 2018 | Vogelinfo over foerageergedrag | Gebruikt voor bepaling functionaliteit.

Artikelen en publicaties

Vakblad Groen: van Alebeek, 2016 | Basisinfo voor insecten in de stad | Gebruikt als basisinfo.

Vleermuizen van Europa en NW-Afrika: Dietz et al., 2011 | Info over foerageergedrag vleermuizen | Gebruikt voor bepaling functionaliteit.

Bats of Britain and Europe: Dietz & Kiefer, 2016 | Info over habitat van verschillende vleermuissoorten | Gebruikt voor bepaling functionaliteit.

Direct naar

Deze pagina is op 9 november, 2023 om 17:01 voor het laatst gewijzigd.

Voorbeeld foto's