Dichte struiken en bomen

O004

Het aanplanten van dichte struiken en bomen.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Aanplanten van dichte struiken en bomen biedt schuilmogelijkheden en voedselbronnen voor vogels en vleermuizen.

Doelsoorten

Huismus, spreeuw, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, steenmarter, hermelijn, bunzing, bijen, dag- & nachtvlinders en overige insecten

Gebruiksadvies

Positief, toepassen (voorkeursmaatregel).

Doelsoort en functionaliteit

Huismus

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie + mits beperkte afstand tot nestlocaties en het hoofdzakelijk struiken bestaat
Wetenschappelijk bewezen

Spreeuw

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Anekdotisch

Gewone dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie ++
Wetenschappelijk bewezen

Gewone grootoorvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie ++
Wetenschappelijk bewezen

Laatvlieger

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie ++
Wetenschappelijk bewezen

Steenmarter

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Anekdotisch

Hermelijn

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie/ dekking ++
Wetenschappelijk bewezen

Bunzing

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie/ dekking ++
Wetenschappelijk bewezen

Fysieke richtlijnen

Locatie

Parken, openbare ruimten, buitengebied.

Omvang

Bomenrijen, houtsingels, struweelstrook, houtwallen.

Substraat

Huidige bodem.

Aanplant

Natuurlijke struiken en loofbomen zoals sleedoorn, meidoorn, vlier, zwarte els, zomereik, wilgen.

Optimalisatie

Plaatsen in combinatie met (kruidenrijke) graslanden en/of besdragende of nootdragendestruiken. Verschillende soorten combineren voor diversiteit aan voedselbronnen (bessen) in meerdere seizoenen én voor het vergroten van de insectenbiodiversiteit. Meerdere struiken/bomen in groepen bij elkaar plaatsen en aan laten sluiten op bestaande groenelementen voor verbindingen en dekking voor steenmarter, bunzing en hermelijn. Struiken en bosschages in omgeving van (droge) greppels plaatsen

Toelichting

Struiken en bosschages kunnen dekking bieden voor steenmarter, hermelijn en bunzing. Bunzing en hermelijn kunnen verblijfplaatsen in holen in (droge) greppels hebben. Door hier struiken of bomen te planten worden potentiële holen geschikt als verblijfplaats.

Bronvermelding

Websites

SOVON: SOVON geraadpleegd 12 sept 2018 | Vogelinfo over foerageergedrag | Gebruikt voor bepaling functionaliteit.

Artikelen en publicaties

Naar meer natuur in tuin, park en landschap: Londo, 2010 | Gebruikt als basisinfo.

Vleermuizen van Europa en NW-Afrika: Dietz et al., 2011| Info over foerageergedrag vleermuizen | Gebruikt voor bepaling
functionaliteit.

Artikel:  Boughey et al., 2011 | Informatie over effectiviteit toename bebost gebied op het foerageergebied en verblijfplaatsen van vleermuizen | Gebruikt voor bepaling functionaliteit en als basisinfo.

Artikel:  Boughey et al., 2012 | Informatie over positief effect van kleinschalige landschapselementen op het leefgebied van vleermuizen | Gebruikt voor bepaling
functionaliteit en als basisinfo.

Boek: Heij & Vos (2016) | Informatie over het leefgebied van de huismus | Gebruikt voor bepaling functionaliteit en als basisinfo.

Handrijking: Bouwens, 2017 | Informatie over maatregel voor hermelijn en bunzing | Gebruikt voor bepaling functionaliteit en als basis info.

Boek: van Uchelen, 2021 | Informatie over maatregel voor hermelijn en bunzing | Gebruikt voor bepaling functionaliteit en als basis info.

Direct naar

Deze pagina is op 9 november, 2023 om 16:58 voor het laatst gewijzigd.

Voorbeeld foto's