Zwarte roodstaart

Phoenicurus ochruros

De zwarte roodstaart komt oorspronkelijk voor in gebergtes, maar broedt in Nederland in steden en bij moderne boerderijen. Met name omgevingen met veel holtes en weinig groen zijn geschikt voor de zwarte roodstaart (Vogelbescherming, z.d.).

Kwetsbare perioden

De zwarte roodstaart kent de volgende kwetsbare perioden:

  • Nest als voortplantingsplaats, meest kwetsbare periode: vanaf half april. De broedduur is 12 t/m 14 dagen. Daarna zitten de jongen 15 t/m 17 dagen op het nest.
  • De jongen worden tot 10 dagen na uitvliegen gevoerd.

Zwarte roodstaarten eten voornamelijk insecten, waar ze ’s nachts op jagen. In de herfst eten de zwarte roodstaarten ook zaden, bessen en fruit. De zwarte roodstaart is zowel een standvogel als een trekvogel. De trek vindt ’s nachts plaats, van augustus tot oktober vliegen ze naar Afrika en van half maart tot april keren ze terug. Het broedseizoen begint in april (Sovon, z.d.; Vogelbescherming, z.d.).

Beschermingsstatus

De zwarte roodstaart is beschermd volgens Bijlage II van het verdrag van Bern en artikel 3.2 van de Wet natuurbescherming, beschermingsregime soorten van de habitatlijn. De soort is in de meeste provincies opgenomen in de lijst van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten als er sprake is van ecologisch zwaarwegende redenen, en valt daarmee in categorie 5: “honkvaste broeders, maar voldoende flexibel”.

Eisen aan verblijfplaatsen

De zwarte roodstaart stelt de volgende eisen aan de nestlocatie:

  • Op beschutte richels op daken en onder dakranden van boerderijen, ruïnes, kantorencomplexen, monumentale stadswoningen en fabrieksgebouwen.
  • In een enkel geval verlaten nesten van boerenzwaluwen.
  • Buiten de directe invloed van zon, wind en regen.
  • Afmetingen verblijfplaats van 15 cm (breed) x 15 cm (diep) en 15 cm (hoog).
  • Halfopen nestkast met een opening van 7 cm hoog (Gunnell et al., 2013; Vogelbescherming, z.d.).

Eisen aan omgeving

Zwarte roodstaarten hebben graag hoge zangposten van > 20m zoals dakranden, hijskranen en antennes. De vogels hebben een voorkeur voor zonnig droog en open terrein met korte vegetatie en mijden bossen en natte gebieden. Ook groene daken (sedum en/of kruidendak) worden graag gebruikt om te foerageren. In Nederland is de zwarte roodstaart sterk gebonden aan industrieterreinen, bouwplaatsen en grootschalige nieuwbouwterreinen (Sovon, z.d.; Vogelbescherming, z.d.).

Kwetsbare perioden

  • Nest als voortplantingsplaats, meest kwetsbare periode: vanaf half april. De broedduur is 12-14 dagen. Daarna zitten de jongen 15-17 dagen op het nest.
  • De jongen worden tot 10 dagen na uitvliegen gevoerd (Vogelbescherming, z.d.).

Andere gebruikte bronnen

Gunnell et al., 2013
Sovon (z.d.)