Vleermuisruimte in zolderconstructie

V002

Verblijfplaatsen worden gerealiseerd door extra wegkruipmogelijkheden te maken.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Door het gebruik van dubbel plaatwerk worden extra wegkruipmogelijkheden in de zolder en/of dakconstructie (bijvoorbeeld zolder) gefaciliteerd zonder de isolatie aan te tasten. Hierdoor kan warmte van de zolderruimte wel het vleermuisverblijf bereiken zonder een warmte lek naar buiten te generen. Door openingen naar deze ruimte kunnen vleermuizen naar de binnenzijde van een gevelmuur of dakruimte gaan.

Doelsoorten

Gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger.

Gebruiksadvies

Positief, toepassen.

Doelsoort en functionaliteit

Gewone dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Klein/Groot zomerverblijf ++
Wetenschappelijk bewezen
Paarverblijf/winterverblijf +
Anekdotisch bewezen
Kraamverblijf +/-, te bepalen door ecoloog
Onbekend
Massa-Winterverblijf +/-, te bepalen door ecoloog
Onbekend

Gewone grootoorvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Klein/Groot zomerverblijf ++, mits open ruimt
Wetenschappelijk bewezen

Laatvlieger

Functie Functionaliteit Status
Klein/Groot zomerverblijf ++
Wetenschappelijk bewezen

Fysieke richtlijnen

Maatvoering

Gebruik de volledige ruimte met compartimenten. De minimale oppervlakte moet minstens 1,5×1,5 meter zijn. Compartimentendiepte is variërend tussen 22 mm en 40 mm (meerlaagse luchtlagen).

Toelichting

Bij onvoldoende ruimte geen compartimenten realiseren (terugvaloptie). In dat geval allen geschikt als klein zomerverblijf.

Invliegopening

De opening is minimaal 22 -30 mm bij 40 mm.

Locatie

De maatregel moet het liefst een kant op het zuiden bevatten.

Hoogte

De maatregel moet op een hoogte hoger dan 2,5 m van maaiveld komen.

Toelichting

I.v.m. roofdieren (kat, steenmarter).

Verlichting

Geen directe verlichting op invliegopening

Toelichting

Vleermuizen mijden verlichting.

Beplanting

Uitvliegroute vrij van obstakels als takken of bomen. Voldoende opgaand groen als foerageergebied en/of vliegroute in de omgeving van de verblijfplaats.

Toelichting

Een vleermuisvriendelijke omgeving kan de toegankelijkheid van verblijfplaatsen verbeteren.

Windrichting

Het liefst een kant op het zuiden.

Materiaal

De maatregel moet bestaan uit donker dakbedekking en ruw duurzaam materiaal dat onbehandeld is of hout dat met de volgende bestandsdelen niet behandeld is:

– Permethrin
– Antrachinon
– Chlorothalonil 4 Hydroxy
– DDT
– DEET
– Deltamethrin
– Diflubenzuron
– Mecoprop
– Propiconazool
– Propoxur
– Ipdodion
– Imidacloprid
– Thiamethoxam

Toelichting

I.v.m. warmte en voldoende hang- en wegkruipmogelijkheden. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde pesticiden ophopen in het lichaam van vleermuizen of in de mest van vleermuizen worden aangetroffen. Onduidelijk is in hoeverre deze middelen op lange termijn schadelijk zijn, maar vast staat dat deze middelen in hout overgedragen worden op vleermuizen en ophopen. Om deze reden moet hout of onbehandeld zijn of mogen dergelijke pesticiden niet gebruikt worden.

Optimalisatie

De maatregel kan geoptimaliseerd worden door het creëren van een opening naar vrije dakruimte en/of spouw. Een andere manier is door het creëren van een warmte lek van de zolderruimte naar verblijfplaats.

Toelichting

Grotere variatie aan microklimaat.

Bronvermelding

Mondelinge bronnen

Overleg: Ecologie specialist Tim Leerschool (Arcadis) 6/8/18 | Ervaring functionaliteit maatregel | Gebruikt voor functie indicatie.

Input: Specialist vleermuizen, Herman Limpens (Zoogdiervereniging) 23/1/18 | Expert Judgement | Meegenomen in afgewogen functionaliteit.

Artikelen en publicaties

Rapport: Bat roost creation oppertunities in Greater London; Mike Waite– Greater London Authority, 2005. | Omschrijving maatregel | Ontwerptekening overgenomen en gebruikt als bron.

Rapport: Bat mitigation guidelines, English Nature, 2004 | Monitoring maatregel; maatregel effectief. | Gebruikt voor functie indicatie.

Rapport: Guldemond et al., 2016 Vleermuizen en pesticiden. | Informatie over schadelijke houtbehandeling voor vleermuizen | Gebruikt voor eisen aan materiaalkeuze

Boek: Arbeitskries Wildbiologie an der Justus-Liebig-Universität Gieβen. | Omschrijving maatregel en doelsoorten | Ontwerptekening overgenomen en gebruikt als bron.

Direct naar

Deze pagina is op 20 november, 2023 om 20:45 voor het laatst gewijzigd.

Voorbeeld foto's