Steenmarter

Martes foina

De steenmarter is een zoogdier uit de familie marterachtigen en heeft het formaat van een huiskat, maar met veel kortere poten (Zoogdiervereniging, z.d.).

Kwetsbare perioden

De steenmarter kent de volgende kwetsbare periode:

  • Kraamtijd: maart t/m juli.

De steenmarter komt door zijn grote aanpassingsvermogen in vrijwel alle biotopen voor in Nederland. In Nederland komt ook de boommarter voor waarmee verwarring kan  optreden (Zoogdiervereniging, z.d.).

Beschermingsstatus

De steenmarter wordt beschermd onder het beschermingsregime ‘nationaal beschermde soorten’, Artikel 3.10 Wet natuurbescherming. De IUNC-status van deze soort is ‘niet bedreigd’. Ook op de Nederlandse rode lijst staat deze als ‘thans niet bedreigd’ (Zoogdiervereniging, z.d.; Ministerie van LNV, z.d.).

Habitat

De steenmarter heeft een sterke voorkeur voor parklandschap, maar komt ook voor in volkomen bosloze biotopen. De steenmarter is veel te vinden in de omgeving van dorpen, boerderijen en zelfs in grote steden. Hij heeft voorkeur voor gebieden met kleinschalige landbouw, oude schuren, hebben en geriefhoutbosjes. Daarbij is de aanwezigheid van groenstroken, heggen, bosjes, greppels en bermen van belang, omdat hij zich hierlangs verplaatst en foerageert. De steenmarter kan een leefgebied met een grootte van 80 tot 700 hectare hebben (Zoogdiervereniging, z.d.).

Verblijfplaatsen

De steenmarter heeft tientallen verblijfplaatsen die hij wisselend gebruikt. Van deze tientallen verblijfplaatsen zijn enkele van groter belang als nestplek en/of voedselopslag. De steenmarter heeft verblijfplaatsen in boomholtes, takkenhopen, dichte struwelen, zolders, kruipruimtes, spouwmuren en ruimtes onder dakbedekking. De steenmarter kan al door openingen van 5-6 cm kruipen om bij een schuilplaats te komen (Zoogdiervereniging, z.d.).

Eisen verblijfplaatsen

  • Bij voorkeur plaatsing op de grond.
  • Indien de kast op de gevel wordt geplaatst dient deze minimaal 2,5 meter hoog worden geplaatst (om verstoring te voorkomen).
  • Plaats de kast op een rustige plek.
  • Voorkom verstoring door honden.
  • Indien de kast op de grond geplaatst wordt, plaats deze dan onder een takkenhoop, zodat deze niet voor honden bereikbaar is.
  • Geen marterverjagers in de omgeving aanwezig.

Kwetsbare periode

De kraamtijd van de steenmarter loopt vanaf maart t/m juli.