Huiszwaluw

Delichon urbicum

De huiszwaluw is een kleine, gestroomlijnde vogel met een zwarte bovenzijde en een opvallend witte buik (Vogelbescherming, z.d.).

Kwetsbare perioden

De huiszwaluw kent de volgende kwetsbare perioden:

  • Nest als voortplantingsplaats, meest kwetsbare periode: eileg van half mei tot begin augustus. Daarna de broedduur van 13-16 dagen en de 20-30 dagen wanneer de jongen op het nest zitten. Soms is de broedduur langer bij slecht weer of een groot broedsel.

De huiszwaluw eet verschillende vliegende insecten, al zijn het vooral muggen. Huiszwaluwen trekken in grote groepen tussen eind juli en oktober weg in zuidelijke tot zuidoostelijke richting, via Frankrijk en Italië naar tropisch Afrika. Tussen half april en juni keren zij terug, met een piek in mei (Sovon, z.d.; Vogelbescherming, z.d.).

Beschermingsstatus

De huiszwaluw is een soort van de doelsoortenlijst en staat als gevoelig op de Rode Lijst van vogels. De huiszwaluw is beschermd volgens Bijlage II van het verdrag van Bern en artikel 3.2. van de Wet natuurbescherming, beschermingsregime soorten van de Habitatrichtlijn (Vogelbescherming, z.d.). In enkele provincies is het nest van de huiszwaluw jaarrond beschermd, en staat op de lijst met vogelsoorten vermeld onder categorie 2: “Zeer plaatstrouwe koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden of afhankelijk van bebouwing of biotoop”.

Habitat

De huiszwaluw broedt voornamelijk aan de rand van stedelijk en bebouwd gebied met open velden en water in de nabije omgeving. De soort broed in Nederland bijna uitsluitend aan gebouwen of bruggen, en is het talrijkst nabij meren, plassen en rivieren (Sovon, z.d.).

Eisen verblijfplaatsen

Voor huiszwaluwen is een dak met overstek en een ruwe muur essentieel om hun nest te kunnen bouwen tegen de gevel van een woning. Ook hebben ze een voorkeur voor witte of lichte dakoverstekken. Daarnaast hebben zij een voorkeur voor nesten tegen de noordgevel van een woning. Echter worden nesten ook aan andere kanten van gevels waargenomen. Idealiter bouwen huiszwaluwen in de nok van een woning met overstek, tegen dwarsbalkjes voor extra steun. Naarmate er meerdere nesten gebouwd worden tegen elkaar aan kan de gehele kopgevel bezet worden.

Eisen omgeving

Huiszwaluwen zijn voor hun voorkomen voornamelijk afhankelijk van de beschikbaarheid van nestmateriaal en voedselrijkdom. Huiszwaluwen hebben klei en leem nodig om hun nest te bouwen, en zullen daarom alleen voorkomen op plaatsen waar dit voorhanden is. Voor hun voedsel foerageren ze graag boven wateren en windluwe plekken, aangezien daar veel insecten zijn (Vogelbescherming, z.d.).

Kwetsbare perioden

De huiszwaluw kent de volgende kwetsbare perioden:

  • Nest als voortplantingsplaats, meest kwetsbare periode: eileg van half mei tot begin augustus. Daarna de broedduur van 13-16 dagen en de 20-30 dagen wanneer de jongen op het nest zitten. Soms is de broedduur langer bij slecht weer of een groot broedsel (Vogelbescherming, z.d.)

Andere gebruikte bron

Gunnell et al., (2013)
Sovon (z.d.)